Měsíc dobročinné závěti je opět tu!

V případě sepsání závěti do 12. října proplatí Koalice za snadné dárcovství náklady na notáře.

Koalice Za snadné dárcovství, jejímž je Skautská nadace členem, ve spolupráci s nadací VIA již pravidelně věnují začátek podzimu tématu dobročinné závěti. Měsíc dobročinné závěti však nemá budit pohoršení ani obavy. Naopak! Otázka zanechání trvalého odkazu nám může pomoci si v klidu uspořádat a utřídit své myšlenky a pohlédnout dál za horizont našeho bytí.

A pokud se rozhodnete právě v tomto měsíci závěť sepsat, nabízí Koalice za snadné dárcovství proplacení notářského poplatku. V případě notářského sepsání závěti podporující skauting pak nabízí Skautská nadace Jaroslava Foglara proplacení poplatku celoročně. Více najdete na stránce Skautského odkazuMěsíc dobročinné závěti trvá od 13. září - 12. října 2023.

  • Dar závětí nepoškodí vaši rodinu

Je třeba vyvrátit řadu předsudků, především obavy, že dar závětí může připravit o nárok na dědictví nejbližší členy rodiny. Zákon přesně definuje dědické třídy, postupně posuzuje nárok na dědictví pozůstalým, především dětem a manželům. Hlavním a nepominutelným dědicem vždy zůstává dítě a to jako nezletilé musí získat minimálně tři čtvrtiny zákonného dědického podílu, zletilé dítě pak alespoň čtvrtinu. Další důležitou věcí je, že každá závěť by měla být sepsána notářem a uložena v centrálním registru. Notář vám tak nejen může pomoci správně vyjádřit svá přání a v souladu se zákonem je zapsat, ale také garantovat pozdější naplnění vaší vůle.

  • Dar nemusí být jen finanční

Zájem o sepsání závěti postupně ve společnosti sílí, byť stále zůstává běžnější v západních zemí. Podle údajů notářské komory bylo v roce 2015 uloženo 17 300 závětí, v roce 2022 již 27 295. Pro řadu dárců je možnost zahrnout do závěti spřízněnou organizaci i elegantní možností, jak poskytnout významnější dar, než by bylo možné v běžném životě. Darem však nemusí nutně zůstávat pouze finanční částky. Věnovat je možné pozemek, který pomůže vytvořit třeba zázemí pro skautskou výchovu. Pro skautskou historii jsou neocenitelným přínosem sbírky memorabilií – kroniky, fotografie, záznamy. Obdarovaný může v následujících letech zhodnotit i odkaz autorských děl.

Skautská nadace je nositelem právě takového odkazu – díky správě autorských děl Jaroslava Foglara může nadace vracet ideály a myšlenky zpět do běžného života, může ve spolupráci s nakladateli podporovat děti ve čtení a přinášet jim dobrodružství. Finanční výtěžek aktivit pak přímo podporuje výstavbu a rekonstrukce kluboven nebo pořizování tábořišť. V měsíci dobročinné závěti se snažíme povzbudit debatu ve společnosti a dotknout se možná citlivého, ale o to důležitějšího téma.