Plánujete výstavbu nové klubovny nebo rekonstrukci? Pomůžeme vám!

Vedle investiční podpory poskytujeme také administrativní součinnost při otevření projektu na platformě Darujme.cz a dále přispíváme refundací poplatků za správu účtovaných ze strany Darujme.cz jako podíl z vybrané částky.

Úspěšné projekty pak bonusově podporujeme matchingem, který navyšuje celkovou vybranou částku a zároveň zvyšuje motivaci dárců k příspěvku. Střediska tak dosahují násobně lepšího výsledku dárcovské kampaně.

  • Podpora studií nových kluboven

Český Krumlov

Skautská nadace nabízí až 60 000 Kč při spoluúčasti 40% z vlastních zdrojů na studii nebo i více studií nové klubovny. Na pokrytí 40% vlastních zdrojů je možné založení skautfunding dárcovský projekt. Podmínkou je kolektivní zadání studie dle osnovy a součástí studie musí být vizualizace záměru zasazená do konkrétní lokality.

Nadace si je vědoma rizika, že studie nemusí být následně realizována. Podporou studie se nadace nezavazuje k následné podpoře projektové dokumentace a stavby.

Oprávnění žadatelé

Žadatelem mohou být pobočné spolky Junáka. Průběžná uzávěrka, podpora může záviset na finančních možnostech nadace bude poskytnuta zpětně po předání studie.

Termín přijetí žádosti

Uzávěrka žádostí je průběžná, doba k reakci 2-3 měsíce.

Osnova pro kolektivní zadání studie


  • Pomůžeme vám oslovit dárce - Skautfunding

sbírka

Nadace nabízí vytvoření dárcovského projektu na darujme.cz pod hlavičkou nadace. Dárcovský projekt je jednoduchý web s platební bránou, prostředek pro oslovování vašich potenciálních dárců. 

Nadace vám po skončení dárcovského projektu převede darem celou vybranou částku včetně provize portálu darujme.cz, kterou vám doplatí z vlastních zdrojů.

Dárcovské projekty běží v režimu veřejné sbírky, tedy i účel vašeho dárcovského projektu musí být shodný s ohlášenou veřejnou sbírkou. Více v poznámce na konci textu.

Oprávnění žadatelé 

Spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží a hlásící se ve svých stanovách ke skautským ideálům.

Termín přijetí žádosti

Žádosti je možné podávat průběžně.

Ve vybraných případech lze požádat o matching, tj. násobení přijatých darů.

  • Matching

14.12.2020

V roce 2024 bude nadace podporovat matching dárcovských projektů. Matching je znásobení, případně navýšení získaných darů. Skautská nadace přidá příjemci grantu 50% z částky získané na darech skrze dárcovskou výzvu na darujme.cz, maximálně však částku schválenou pro daný projekt.

Podpora matchingem se vztahuje na dárcovské projekty na darujme.cz založené prostřednictvím Skautské nadace. Nelze žádat např. pro vlastní ohlášené veřejné sbírky žadatelů o grant případně na dary mimo systém zapisované do počítadla dárcovského projektu na darujme.cz . Souběžný fundraising jiných forem není překážkou podpory SNJF.

Oprávnění žadatelé

Spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží a hlásící se ve svých stanovách ke skautským ideálům, kromě táborových pozemků, u kterých podporujeme jen pobočné spolky Junáka – českého skauta.


Podpořeny budou dárcovské sbírky:

  • Matching investičních projektů na budování vlastních kluboven a základen pro činnost skautských spolků.  Nově podporujeme matchingem sbírky na investiční náklady u stávajících kluboven, zejména ke snížení energetické náročnosti staveb (zateplování).

V případě převisu žádostí budou upřednostněny klubovny pro pravidelnou činnost před víkendovými základnami. Lze podpořit i fundraising na splátky půjčky na úhradu již vynaložených investičních nákladů (např. půjčky z FNJ). Příklady podpořitelných projektů: nákup nemovitosti pro klubovnu, stavba nové klubovny, investiční náklady rekonstrukcí tj. náklady nedotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem. Nebude podporováno matchingem: vybavení kluboven, opravy kluboven dotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem. 

Alokace pro rok 2024 nebyla zatím vyčerpána, další žádosti je možné podávat průběžně.


  • Matching projektů na nákup táborového pozemku do vlastnictví OJ Junáka

Nákup tábořiště je v současné době velký investiční výdaj a současně fundraisingová příležitost na kterou dárci reagují. V případě příležitosti koupě tábořiště nabízíme matching darů 1,5 násobkem až do výše 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč dary vašich dárců a k tomu 100 000 přidá nadace. 

Uzávěrka žádostí je průběžná, na konkrétní pozemek.


  • Matching projektové dokumentace a inženýrigu pro stavební řízení na budování nebo rekonstrukce nových vlastních nebo dlouhodobě pronajatých (min. 15 let) kluboven a základen pro činnost skautských spolků. 

Uzávěrka žádostí je průběžná, doba k reakci 2-3 měsíce.


  • Katastrofické události

Dědkovská sbírka

Specifickým druhem dárcovských projektů jsou dárcovské projekty reagující na mimořádné události, při kterých dojde ke zničení skautského majetku na území ČR (požár, tornádo apod.) U těchto katastrofických sbírek je rozhodující rychlost zveřejnění, budeme se snažit reagovat okamžitě, ale negarantujeme úhradu provozních nákladů portálu. Obdarovaný obdrží min. 96% vybrané částky. 

V případě potřeby rychlé reakce volejte
724 996 200.Kontaktní e-mail pro dotazy a konzultace před podáním žádosti: strecha@skautskanadace.cz  • Místo pro skauty – výzva na investiční podporu kluboven

Skautská nadace Jaroslav Foglara a Nadace PPF vyhlašují pro rok 2024 výzvu na kofinancování investic do výstavby a rekonstrukcí skautských kluboven. Výše podpory na jeden projekt je min. 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč (ve výjimečných případech až 2 mil. Kč),

Oprávnění žadatelé

Pobočné spolky Junáka – českého skauta (střediska, přístavy, okresy, kraje) a dále spolky, které se ve svých stanovách hlásí ke skautské výchově dětí a mládeže,

Termín přijetí žádosti

Výzva je pro rok 2024 již uzavřena - bylo rozděleno 5,9 mil Kč.

Pro roky 2025 a 2026 bude výzva opět vypsána. Žadatelé se mohou přihlásit předběžně do tzv. zásobníku projektů.Kontaktní e-mail pro dotazy a konzultace k podání žádosti: strecha@skautskanadace.czPoznámka

Dárcovský projekt běží nově jako veřejná sbírka vedená u MHMP pod spisovou značkou S-MHMP/573465/2018. Sbírka je definována takto: zajištění zázemí pro mimoškolní výchovu (např. opravy kluboven), vytváření stálých, dlouhodobých podmínek pro nezávislé volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dále pak na podporu samotné práce s dětmi a mládeží, směřující k výchově k odpovědnosti, samostatnosti, seberozvoji v duchu skautského slibu a zákona, prevenci patologického jednání, vzdělávání, ochraně přírody a památek, mezilidské solidaritě, s dostupností všem sociálním skupinám.

Účel vašeho dárcovského projektu musí být shodný s ohlášenou veřejnou sbírkou, musíte se vejít do definice.


Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů