Grantová výzva fondu Dobrý skutek - Náš dobrý skutek 2024

Podpora konání dobra a dobrých skutků s dopadem na kluky a holky, členy, našich organizací, ale i na společnost okolo nás. “Náš dobrý skutek” si klade za cíl podporovat nadstandardní činnosti oddílů. Smyslem je podpora aktivit dětských a mládežnických oddílů, které budou přínosem místní komunitě a podpoří dobrý pocit realizátorů z konání dobrých skutků.

Aktivita musí být organizována celým oddílem (nebo střediskem) a musí být určena pro společnost mimo okruh oddílu, skupiny nebo střediska.

Máte takový projekt nebo záměr?

kavarna

Nabízíme vám finanční podporu na nutné výdaje, tj. např. na nákup materiálu či nářadí na výrobu nové lavičky, na pytle a rukavice na sběr odpadků, na občerstvení na komunitní dobročinnou akci, apod.

  • Částka podpory

Maximálně 30.000,- Kč (o výši podpory rozhodne rada Fondu Dobrý skutek). Podpora bude zaslána po schválení příslibu. Podmínkou bude odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy včetně kvalitní fotodokumentace.


  • Pro získání podpory je potřeba

1) Přihlásit dětský (tedy nejen skautský) oddíl nebo celé středisko vyplněním žádosti - popsat STRUČNĚ záměr a projekt v předepsané osnově.
2) Počkat na informaci o schválení dotace formou příslibu na projekt (a výši podpory).
3) Realizovat projekt podle záměru.
4) Poslat závěrečnou zprávu a vyúčtování.
5) Oslavit s oddílem ocenění.

  • Termíny

Průběžné schvalování podaných žádostí a informace o příslibu ne/poskytnutí dotace do 2 měsíců od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků.

Vyúčtování dotace: do měsíce od ukončení projektu, nejdéle však do 31.12.2024


  • Příklady možných projektů k inspiraci

chobot

- Dobročinné kavárny, stánky, akce - sloužící k vydělání finančního obnosu na podporu jiným potřebným, apod..

- Přímá péče o znevýhodněné spoluobčany (např. spolupráce s krizovými centry, dětskými domovy, domovy seniorů s podmínkou osobní účasti - jedná se např. o doprovod na akce mimo domovy, organizování akcí pro tato centra, zapojení Romů, Ukrajinců a jiných minorit do vaší činnosti, aj.).

- Ekologické aktivity - např. sbírání odpadků, úklid parku nebo místní lokality, sázení rostlin, péče o veřejné prostranství apod.

- Distribuce metodik pomoci dětem ohroženým domácím násilím do škol, institucí, k doktorům apod. (jedná se např. o metodiky vydávané organizací Centrum LOCIKA).

- Výroba předmětů a jejich distribuce potřebným (znevýhodněné osoby, postižené děti, senioři, Světlo a teplo pro Ukrajinu apod.).

Dotazy směřujte na: dobreskutky@skautskanadace.cz

Těšíme se na vaše projekty! Ke konci roku vyhlásíme nejinspirativnější dobré skutky, kterým rádi zašleme milou pozornost.

  • Osnova projektové žádosti grantového programu “Náš dobrý skutek”

1) Název projektu.
2) Řešitel projektu (jméno, kontakt - telefon, e-mail).
3) Zastřešující organizační jednotka s právní subjektivitou, číslo účtu.
4) Představení řešitele (ten, kdo projekt připravuje a realizuje, např. oddíl).
5) Cíle projektu (čeho chceme dosáhnout).
6) Popis projektu (stručný obsah, jak dosáhneme cíle, počet zapojených osob ).
7) Harmonogram.
8) Výše požadovaného grantu.
9) Rozpočet - zajímá nás stručně, jaké očekáváte příjmy a výdaje spojené s vaším projektem.
10) Jméno a příjmení řešitele.
11) Jméno a příjmení statutárního zástupce organizační jednotky s právní subjektivitou a věta “Souhlasím s realizací výše uvedeného projektu v naší OJ.”

  • Rada pro zájemce

Zaujala vás možnost aktivně se zapojit? Může se vám hodit vědět, jak na to. Přečtěte si o 8. prvku skautské výchovné metody Zapojení do společnosti na Skautské Křižovatce. Dovede vás k úvahám o tom, jak:

  • dělat projekty dobře: aby skutečně reagovaly na potřeby daného tématu i všech, co se do pomoci zapojí,
  • vést kluky a holky k vnímání světa kolem sebe a citlivosti k okolí,
  • se z dobrého skutku co nejvíce naučit.


Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje