Měsíc dobročinné závěti – příležitost k zamyšlení

Měsíc dobročinné závěti spojuje důležité téma uspořádání svého odkazu vůči rodině a nejbližším, ale i možnosti podpořit veřejně prospěšné organizace.

Období od poloviny září do poloviny října je již několikátým rokem vyhrazeno informační kampani „Měsíc dobročinné závěti“. Nemá nikoho pohoršit ani lekat. Naopak je podnětem se zamyslet, jak můžeme bez stresu, obav a podle svých představ uspořádat včas své věci. Udělat si pořádek přináší pocit úlevy. Sepsání závěti je krokem, který v budoucnu může pomoci našim nejbližším. Koalice za snadné dárcovství otevírá veřejnou diskuzi nad tématem, které mnohdy zcela zbytečně zatlačujeme do povědomí, a přitom se týká nás všech.

závěť1

Téma nejen pro filmaře

Závěť v nás může evokovat staré detektivky, kdy dochází k největším zvratům, odhaluje se motiv pachatele či se překvapivě objeví nový nabyvatel velkého jmění. Závěť má však v reálném životě funkci zcela pragmatickou. Pomůže uspořádat majetek, podle skutečné vůle vlastníka jej rozdělit a předejít dohadům, nepochopení nebo zášti. Závěť může být praktickým řešením pro mnoho lidí, nejen pro průmyslového magnáta nebo bankéře.

„Sepsání poslední vůle umožňuje zůstaviteli naložit se svým majetkem přesně podle vlastních představ. Může tak pamatovat na své přátele, vzdálené příbuzné, ale i instituce, tedy osoby, které by podle zákonné dědické posloupnosti neměly na dědictví nárok,“ uvádí prezident Notářské komory Mgr. Radim Neubauer.

V Evropě je téma závěti vnímáno poměrně otevřeně a bez emocí. A také se pro sepsání poslední vůle rozhoduje násobně více lidí, všech věkových skupin i sociálního zařazení. Oproti tomu v ČR bylo v roce 2020 sepsáno pouhých 23 896 závětí. Zájem se každoročně zvyšuje, nicméně je zřejmé, že závěť, ať už vůči rodině nebo dobročinná, je stále neobvyklá.

Závěť můžete kdykoliv upravit či zrušit

Je nutné zdůraznit, že vaše poslední vůle je pouze a čistě vaším rozhodnutím. Není neměnná, v jakékoliv situaci se můžete k sepsané závěti vrátit, upravit ji či zcela zrušit. Sepsání závěti obvykle dozoruje notář a ten ji pak ukládá do registru, kde jsou informace přísně chráněné.

Pomáháte za života, pomáhejte dál

Závěť můžete sepsat i ve prospěch spřízněné organizace, spolku nebo zájmového sdružení. Patří-li vaše pozornost a podpora skautingu a pravidelně přispíváte na obnovu kluboven, pomáháte vzniknout novým oddílům nebo podporujete aktivity věnované výchově dětí a mládeže v duchu skautských ideálů, pak vaše pomoc nemusí zaniknout ani vaším odchodem z tohoto světa. Právě prostřednictvím dobročinné závěti můžete konat dobré skutky nejen za života, ale i po něm.

Nenechte zmizet své osobní vzpomínky

V průběhu let se rádi obklopujeme věcmi, které nám dělají radost a povznáší nás, přináší vzpomínky a jsou součástí naší osobní historie nebo třeba historie skautingu. Archiv oddílových kronik, vlajek, fotografií, sbírka cenných knih a mnoho dalšího. Zbytek rodiny nemusí souznít s vaším koníčkem a přitom pak bude právě na nich rozhodnout, co se s mimořádnou kolekcí předmětů stane po vašem odchodu.

Není škoda opustit roky trpělivé práce? Rodina a nejbližší se musí vypořádat se ztrátou blízké osoby, ale také projít řadou náročných administrativních a správních úkonů. Ve chvíli zjitřených emocí mohou velmi snadno podhodnotit vaši sbírku a mimořádné předměty zmizí v nenávratnu.

I toho se dobročinná závěť může týkat. Můžete přesně stanovit příjemce, který ví, jak s kolekcí naložit a jak plně využít informace i její duchovní hodnotu. Tak jako volně nakládáte se svým jměním nyní, můžete určit, kdo s ním bude nakládat, až tu nebudete.

Smutné statistiky

Zvláštní a smutnou kategorií jsou lidé bez příbuzných. Jejich majetek zcela propadá po jejich úmrtí státu. Stejně tak přecházejí na stát i pozůstalosti, které odmítnou dědicové. V roce 2019 řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1340 takzvaných odúmrtí a převzal jmění za víc než 289,15 milionu korun. Tyto peníze a majetek mohly sloužit dobročinným organizacím všeho druhu, pomáhat lidem nebo zvířatům v nouzi, podporovat vzdělanost, vědu nebo komunitní život.

Jak pomáhá Skautská nadace

Skautská nadace Jaroslava Foglara se přidává ke Koalici Za snadné dárcovství a podílí se na osvětové kampani Měsíc dobročinné závěti pravidelně. V případě otázek nabízí konzultaci, odborné materiály a také se zavazuje podpořit dárce. Při sepsání poslední vůle či dědické smlouvy s darem ve prospěch Skautské nadace Jaroslava Foglara nebo jakékoliv organizační jednotky Junáka - českého skauta vám nadace uhradí notářský poplatek.

Závěť je ve všech ohledech velmi niterným a osobním rozhodnutím. Určitě je dobré zastavit se a zamyslet se, jak máme věci uspořádané a udělat to teď – kdy se cítíme v plné síle a nechybí nám energie.

Jeden osud se uzavře, skauting bude žít dál.

Podrobněji se dobročinné závěti pro skautskou veřejnost věnujeme na webu www.skautskyodkaz.cz

Co by vás mohlo zajímat dále?

  • Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to

podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny

(děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např.

prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší

příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. 

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě.

Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem

nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří

z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na

zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je

zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud

zůstavitel nezanechal potomky.

  • Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je

vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj.

potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým

potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼.

Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny

zde.

  • Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi

různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem,

srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky

platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění

může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená

závětí.

Více informací – www.zavetpomaha.cz

Foto: Honza Ptáček, Český rozhlas