Místo pro skauty – výzva na investiční podporu kluboven

Skautská nadace Jaroslav Foglara a Nadace PPF vyhlašují pro rok 2024 výzvu na kofinancování investic do výstavby a rekonstrukcí skautských kluboven. Uzávěrka pro předvýběr projektů je již 12. 5. 2024.

Tato výzva je výsledkem nově navázané spolupráce Skautské nadace s Nadací PPF. Cílem společného víceletého projektu “Místo pro skauty” je budování klubovního zázemí pro celoroční skautskou činnost v ČR a podpora kvalitní skautské výchovy vedoucí k posilování demokratických hodnot ve společnosti.

Nadace PPF již v minulých letech podporovala investice do jednotlivých kluboven, protože jedním z jejích cílů je podpora rozvoje české občanské společnosti, stejně jako její komunitní rozvoj. Nově se však zavázala vynaložit na tuto podporu až 5 mil. Kč ročně po dobu tří let. Grantový proces bude od letošního roku koordinován Skautskou nadací.

Proces výběru bude dvoukolový. V prvním kole žadatel vyplní pouze elektronický formulář se základními informacemi. Na základě prvního kola provede Skautská nadace předvýběr záměrů a vybrané žadatele pro letošní rok vyzve k sepsání kompletní žádosti pro správní radu Nadace PPF.

V rámci prvního kola přihlaste také připravované žádosti do zásobníku projektů na roky 2025 a 2026. Chceme v maximální míře ukázat, že bude co podporovat.

Finální rozhodnutí o tom, který projekt a jakou částkou bude podpořen, zůstává na rozhodnutí Nadace PPF, se kterou pak budou podpoření žadatelé podepisovat darovací smlouvu.


Podmínky nadační podpory:

 • oprávněnými žadateli jsou pobočné spolky Junáka – českého skauta (střediska, přístavy, okresy, kraje) a dále spolky, které se ve svých stanovách hlásí ke skautské výchově dětí a mládeže,
 • výše podpory na jeden projekt je min. 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč (ve výjimečných případech až 2 mil. Kč),
 • vysoký podíl již domluveného spolufinancování z jiných zdrojů,
 • vysoký stupeň rozestavěnosti, resp. plánované dokončení stavby / rekonstrukce v blízké době,
 • povinnost podpořeného žadatele průběžně komunikovat se zástupcem Skautské nadace o postupu stavebního projektu a poskytnout materiály pro prezentaci podpořeného projektu dle požadavku obou nadací (např. fotografie, rozhovor),
 • dodržení harmonogramu výzvy.


Harmonogram výzvy v roce 2024:

 • 30. 4. vyhlášení grantové výzvy.
 • 12. 5. (24:00) termín podání žádosti formou vyplněného elektronického formuláře. Před vyplněním formuláře vytvořte na G-disku složku, do které nahrajete 2 až 5 fotografií současného stavu stavby (její rozestavěnosti), případně pozemku a další složku, kam nahrajete vizualizaci, studii, případně základní výkresy v pdf.
 • do 21.5. budou žadatelé postupující do druhého kola vyzváni, aby podali kompletní žádost o podporu, očekávaný obsah žádosti obdrží společně s výzvou.
 • 2. 6. (24:00) termín podání kompletních žádostí.
 • do 21.6. budou finálně vybraní žadatelé k podpoře informovány o výši podpory.

Následně budou skautské jednotky vyzvány, aby s Nadací PPF podepsaly smlouvy.


Kritéria výběru projektů k podpoře:

Budeme upřednostňovat projekty výstavby a rekonstrukcí skautských kluboven, které:

 • mají zajištěný co největší podíl financování,umožní co největšímu počtu dětí a mládeže docházet pravidelně na schůzky,budou s obdrženou podporou v brzké době dokončeny,mohou zároveň fungovat i jako základny (např. pro vzdělávací akce či víkendové výpravy z jiných středisek),jsou ekologické a udržitelné,počítají s participací místní komunity (ať už ve formě dobrovolnické práce, nebo kofinancováním),stavby ve vlastnictví pobočných spolků Junáka – českého skauta budou upřednostněny před jinými skautskými organizacemi.


K čemu podpora určena není:

 • na neinvestiční náklady, např. na menší opravy, na provozní náklady, běžné vybavení, které není pevnou součástí stavby
 • na nemovitosti sloužící pouze pro víkendovou a prázdninovou činnost,
 • na nákup pozemků,
 • na projekty, na které není zajištěné další financování,
 • na záruky bankám či jiným subjektům pro předfinancování,
 • na splátky zápůjček a již vynaložených nákladů před schválením podpory Nadací PPF.

Kontaktní e-mail pro dotazy a konzultace k podání žádosti: strecha@skautskanadace.czPoznámky:

Vzhledem ke krátkému termínu prvního kola nepožadujeme závazek následného podání podrobného projektu v případě zařazení do výběru pro rok 2024. Zaslání záměru do prvního kola (tj. vyplnění formuláře) nemusí být schváleno radou jednotky. Je však maximálně vhodné, aby za jednotku byl formulář vyplněn pouze jednou a nedocházelo k duplicitě při vyplnění různými osobami. V případě podání kompletní žádosti již předpokládáme schválení záměru podat žádost v rámci pravidel žadatele (schválení radou jednotky).

Postup do druhého kola nezaručuje podpoření žádosti Nadací PPF, která si z podaných kompletních žádostí bude vybírat a rozhodne, zda naplní předpokládanou alokaci. Projekty přihlášené do zásobníku pro následující roky nemají garanci budoucí podpory.Za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara

Eva Staňková – ředitelka

Ivo Brzobohatý, Ještěr – člen správní rady