Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje granty na rok 2022 v programu Střecha


V roce 2022 bude nadace podporovat matching dárcovských projektů. Matching je znásobení, případně navýšení získaných darů. Skautská nadace přidá příjemci grantu 50% z částky získané na darech skrze dárcovskou výzvu na darujme.cz, maximálně však částku schválenou prodaný projekt.

Podpora matchingem se vztahuje na dárcovské projekty na darujme.cz založené prostřednictvím Skautské

nadace JF. Nelze žádat např. pro vlastní ohlášené veřejné sbírky žadatelů o grant případně na dary mimo

systém zapisované do počítadla dárcovského projektu na darujme.cz . Souběžný fundraising jiných forem

není překážkou podpory SNJF.

Podpořeny budou dárcovské sbírky na investiční náklady vlastních nebo dlouhodobě pronajatých (min. 10

let) kluboven a základen pro činnost dětí a mládeže v duchu skautských ideálů. V případě převisu žádostí

budou upřednostněny klubovny pro pravidelnou činnost a víkendové základny podpořeny nebudou. Lze

podpořit i fundraising na splátky půjčky na úhradu již vynaložených investičních nákladů (např. půjčky z

FNJ). Příklady podpořitelných projektů: nákup nemovitosti pro klubovnu, stavba nové klubovny, investiční

náklady rekonstrukcí tj. náklady nedotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem. Nebude

podporováno matchingem: vybavení kluboven, opravy kluboven dotovatelné v rámci dotací

rozdělovaných Junákem.

Nadace nabízí možnost skautfundingu – vytvoření dárcovské výzvy na darujme.cz pod hlavičkou nadace.

Jedná se o prostředek, který umožňuje jednotce shromažďovat od svých dárců finanční prostředky na

dárcovský projekt. Matching je znásobení vybraných darů. Maximální částka požadovaného matchingu

pro jednoho žadatele činí 100 000 Kč a může být krácena v případě převisu žádostí. Pro získání podpory ve

výši 100 000 Kč potřebujete vybrat na darech 200 000 Kč.

Možnosti matchingu: (jsou nastaveny na darujme.cz a nelze je upravit)

a. Ke každé vybrané koruně přičíst 0,50 Kč, maximálně 100 000 Kč.

b. Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst na závěr … Kč.

Možnost a) lze nastavit pouze pro nový dárcovský projekt (s nulovou získanou částkou) nebo pro novou

dárcovskou výzvu k již probíhajícímu projektu. Matching se bude zobrazovat na počítadle dárcovského

projektu. Možnost b) lze použít také pro již probíhající projekt, ale matching se nebude na počítadle

průběžně zobrazovat.

Nejpozdější koncové datum bude 27. 12. 2022 (přijaté a potvrzené dary do 27. 12. 2022 včetně).

V rámci průběžného matchingu (ke každé 1 Kč přičíst 0,50 Kč) budou stanoveny průběžné milníky. Do

konce srpna získat třetinu cílové částky, do konce října dvě třetiny cílové částky a do Vánoc celou částku.

Pokud průběžný milník nesplníte, může být přislíbená podpora krácena.

Všechny získané dary včetně matchingu budou převedeny na účty žadatelů v roce 2022 těsně před

koncem roku nebo dříve, na základě dřívější žádosti žadatele.

Oprávnění žadatelé – spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Uzávěrka žádosti do konce března 31. 3. 2022. O podpoře zaslaných žádostí budou žadatelé informováni

do konce dubna 2022.


Dále oznamujeme záměr k vyhlášení pilotního grantu:

Projektový inženýring k přípravě stavby a získání investiční dotace MŠMT.

Cílem je umožnit OJ najmout a zaplatit služby spojené s přípravou žádosti o dotaci a získání příslušné

stavební dokumentace, vyjádření a potřebných povolení do žádosti o dotaci. Půjde o pilotní projekt

vypsaný na zkoušku s ohledem na očekávanou investiční výzvu MŠMT, ale lze využít i pro žádosti z jiných

zdrojů. Projekty budou posuzovány individuálně, vyžaduje se spoluúčast střediska (využití vlastních nebo

jiných zdrojů). Příspěvek nadace může činit max. 50% skutečně vynaložených nákladů (mzdových nebo

fakturovaných). Žadatelé doloží CV manažera nebo profil kanceláře s ohledem na zkušenosti

s poptávanými službami a způsob určení ceny. Očekávaná podpora v řádu desítek tisíc Kč bude stanovena

individuálně dle počtu žádostí a možností nadace. Grant bude vypsán až po vyhlášení investiční dotace

MŠMT.

Termín pro oznámení předběžného zájmu o tento grant do konce března 31. 3. 2022.

Oprávnění žadatelé: organizační jednotky Junáka – českého skauta připravující podání žádosti o investiční dotaci MŠMT.

Záměry žádostí je možné konzultovat na jester(a)skaut.cz

Předpokládaná alokace finančních prostředků celkem jeden milion Kč.

Podpora studií a projektové dokumentace je předána v roce 2022 Junáku - českému skautu, který je bude

podporovat prostřednictvím spolupráce s Nadací moudrá cesta.