Vyhlášení grantu SNJF - Podpora dětí z obcí na jižní Moravě postižených tornádem

Skautská nadace vyhlašuje grant na podporu uhrazení účastnických poplatků pro děti z postižených oblastí.

Podpora je určena na úhradu účastnického poplatku hostitelského skautského tábora pro dítě z obcí postižených tornádem, popřípadě části tohoto poplatku. O výši podpory bude snížen účastnický poplatek podpořeného dítěte (táborníka). Podpora může dosáhnout až 100% účastnického poplatku hostitelského tábora, a to v případě, že účastnický poplatek pro podpořené dítě je ve shodné výši jako účastnický poplatek ostatních účastníků tábora ve srovnatelné kategorii (např. dle věku, počtu dnů na táboře).

Případnou podporu vybavení hostujících táborníků necháváme na dobročinnosti pořádajících jednotek.

Pravidla podpory

  • Příjemcem podpory je vždy OJ Junáka pořádající hostitelský tábor.
  • Rodiče (zákonný zástupce) dětí a současně OJ pořádající hostitelský skautský tábor s podporou souhlasí.
  • OJ zaregistruje u Junáka (hlavního spolku) v rámci propojování poptávky a nabídky (tj. umisťování zájemců na konkrétních táborech) svůj zájem o podporu. Podpora bude následně nadací potvrzena formou závazného příslibu. Pořadatel účast na táboře předfinancuje.
  • Pro případ, že si OJ domluví účast dětí z obcí postižených tornádem na svém táboře přímo, bez zprostředkování hlavního spolku, je zapotřebí zaregistrovat požadavek podpory nejpozději do 15.8.2021 na adrese: jedemenatabor@skaut.cz
  • Podpora bude poskytnuta zpětně po skončení tábora na základě účasti podpořeného táborníka/ů. Příjemce doloží svým prohlášením cenu tábora a účast táborníka, nedokládá výdaje spojené s jeho účastí. Kladný zůstatek táborového hospodaření není překážkou podpory.

Podpora bude hrazena z přijatých darů na dárcovském projektu „Na pomoc skautům jižní Moravy po tornádu“.