Vyhlašujeme granty na rok 2021 v programu Střecha

Podpořeny budou studie nových kluboven, projektová dokumentace staveb a matching skautfunding projektů.

Předpokládané alokace finančních prostředků jsou pro studie 50 000 Kč, pro projektovou dokumentaci 150 000 Kč a pro matching 500 000 Kč a mohou být vzájemně upraveny dle počtu žádostí. Záměry žádostí je možné konzultovat na jester(a)skaut.cz

Podporovány budou:

1. Studie na nové stavby kluboven nebo rekonstrukce prostor na skautské klubovny.

Cílem je umožnit jednotkám, které uvažují o stavbě vlastní klubovny nebo rekonstrukci nových klubovních prostor, pořízení prvotní studie. Nadace si je vědoma rizika, že studie nemusí být realizována.

Lze žádat o maximální částku 10 000 nebo 15 000 Kč. Obvyklá cena studie je vyšší (20–30 tisíc), je na žadateli, zda doplatí cenu ze svých zdrojů nebo si domluví cenu příznivější.

Limit 15 000 Kč platí pro bezbariérové a pasivní budovy. Autorem studie má být osoba s oprávněním na projektovou činnost (aby mohla fakturovat) a současně by nemělo jít o členy vedení OJ (volené, ani jmenované). Pokud to bude současně také autorizovaný architekt nebo inženýr, budete s ním moci spolupracovat na dalších stupních dokumentace, ale tuto volbu necháme na vás. Podmínkou podpory je písemné zadání pro studii, které projedná rada jednotky a bude ještě před zadáním studie zasláno ke konzultaci. Nadace ve spolupráci s odborníky se pokusí studii připomínkovat z hlediska jejího řešení a pořizovacích nákladů a sepsat doporučení pro úpravy. Míra respektovaných doporučení nemá vliv na poskytnutí grantu. Podmínkou pro vyplacení grantu je poskytnutí studie (pdf) a obrázků vizualizace (jpg, png) nadaci a Junáku. Další spoluúčast se nevyžaduje. Na základě schválené žádosti bude grant proplacen až po dodání hotové studie. Je tedy zapotřebí studii předfinancovat.

Studie by měla obsahovat:

  • situaci v lokalitě, pokud je známa konkrétní parcela,
  • prostorové řešení stavby – půdorysy, řezy a pohledy,
  • konstrukce stavby a použité materiály (předpoklad),
  • odhad nákladů na základě obestavěného objemu a navrženého způsobu stavby (včetně DPH),
  • obrázek/ky vizualizace pro následnou propagaci (samostatně použitelné soubory – jpg, png).

Oprávnění žadatelé: organizační jednotky Junáka – českého skauta.

Termín pro podání žádosti: do 20. 3. 2021 (zadání studie lze dodat i později).

Předpoklad realizace studie: do konce roku 2021

Poskytnutím nadačního příspěvku na studii se nadace nezavazuje k další podpoře. Poznámka – studii pro novou stavbu je zapotřebí považovat za investiční náklad a případnou spoluúčast (při ceně za studii nad částku grantu) je nutné hradit ze zdrojů, které to umožňují (nelze hradit z provozních dotací MŠMT).

2. Projektová dokumentace pro stavby nových kluboven.

Podpora určená k pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení, včetně souvisejících profesí a dokladů (např. radon, geodet, apod.). Náklady na projektovou dokumentaci stavby závisí na jejím rozsahu (běžně činí 3–5 % celkových investičních nákladů). Dokumentace by měla umožnit sestavit podrobnější propočet stavby a určit náklady na pořízení.

Příspěvek nadace může činit maximálně 50 % nákladů projektové dokumentace a současně maximálně 50 000 Kč. Zahájení stavebního řízení se pro vyplacení nadačního příspěvku nevyžaduje (může jít o projekt zatím do šuplíku, projekt nemusí být nutně kompletní včetně všech profesí), žadatel musí dodat jiné zdroje – min. 50 %, takže nese část rizika. Je vhodné mít projednáno umístění stavby – zda je projekt realizovatelný.

Součástí žádosti o grant je poskytnutí již existující studie nebo obdobného zadání se specifikací stavby. Poskytnutím nadačního příspěvku se nadace nezavazuje k další podpoře investičního projektu OJ.

Oprávnění žadatelé: organizační jednotky Junáka – českého skauta.

Termín pro podání žádosti: do 20. 3. 2021 (zadání studie lze dodat i později).

Předpokládaný termín realizace pro zhotovení dokumentace: do poloviny roku 2022 (nejpozději do konce roku 2022). Poznámka – projektovou dokumentaci je zapotřebí považovat za investiční náklad a spoluúčast je nutné hradit ze zdrojů, které to umožňují (nelze hradit z provozních dotací MŠMT).

3. Matching dárcovských projektů

Matching je znásobení, případně navýšení získaných darů. V tomto případě prostřednictvím platformy Darujme.cz na vlastní připravený projekt. Podpora matchingem se vztahuje na dárcovské projekty na darujme.cz prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara a darů získaných prostřednictvím darujme.cz. Nelze žádat např. pro veřejné sbírky jednotlivých OJ na sbírkové účty případně na dary mimo systém zapisované do počítadla dárcovského projektu. Souběžný fundraising jiných forem není překážkou podpory. Podpořen bude skautfunding na investiční náklady vlastních kluboven a základen pro činnost dětí a mládeže v duchu skautských ideálů. V případě převisu žádostí budou upřednostněny klubovny pro pravidelnou činnost a víkendové základny podpořeny nebudou. Lze podpořit i fundraising na splátky půjčky na úhradu již vynaložených investičních nákladů (např. půjčky z FNJ).

Příklady podpořitelných projektů: nákup nemovitosti pro klubovnu, stavba nové klubovny, investiční náklady rekonstrukcí tj. náklady nedotovatelné v rámci dotací na opravy rozdělovaných Junákem.

Nebude podporováno matchingem: vybavení kluboven a opravy kluboven dotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem.

Maximální částka požadovaného matchingu pro jednoho žadatele činí 100 000 Kč při poměru 0,50 Kč ke každé darované 1 Kč. Výše dosažitelného matchingu bude záviset na počtu žadatelů a konečná výše na úspěšnosti skautfundingu konkrétního žadatele.

V žádosti žadatel uvede plánovanou cílovou částku, ke které se přidá matching ve výši 50%. V případě převisu žádosti si nadace vyhrazuje právo krácení cílové částky. V průběhu trvání dárcovského projektu budete mít nastaveny milníky: do konce září vybrat třetinu cílové částky, do konce listopadu dvě třetiny cílové částky do konce celou částku. Pokud se to nepodaří, bude matching krácen o nedosažený rozdíl.

Možnosti matchingu: (jsou nastaveny na darujme.cz a nelze je upravit)

a) Ke každé vybrané koruně přičíst … Kč, maximálně … Kč.

b) Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst na závěr … Kč.

Možnost a) lze nastavit pouze pro nový dárcovský projekt (s nulovou získanou částkou) nebo pro novou dárcovskou výzvu k již probíhajícímu projektu. Možnost b) lze použít také pro již probíhající projekt.

Oprávnění žadatelé: spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů

Termín pro podání žádosti: do 20. 3. 2021

Předpoklad ukončení matchingu: 27. 12. 2021 (přijaté a potvrzené dary do 27. 12. 2021 včetně)

Skautská nadace Jaroslava Foglara nabízí možnost tzv. “skautfundingu” = vytvoření dárcovského projektu v rámci portálu Darujme.cz. Jedná se o prostředek, který umožňuje organizačním jednotkám shromažďovat od svých dárců finanční prostředky na vlastní záměr. OJ dostane 100% vybrané částky. V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ještěra – jester(a)skaut.cz